Werkwijze

Voordat Arja Thuiszorg u zorg kan verlenen, wordt eerst de hulpvraag in kaart gebracht. Dat gebeurt met een intakegesprek. Vooraf wordt er contact opgenomen met uw huisarts. Aan de hand van het intakegesprek bepaalt Arja Thuiszorg of zij u de juiste zorg kan verlenen of dat u eventueel wordt doorverwezen naar een andere instantie.

Daarna wordt het ZorgLeefPlan samen met u ingevuld. Deze groeit mee met uw zorgbehoefte. Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor huisbezoeken.

Overleg met ketenpartners, families/mantelzorgers en vrijwilligers

Thuiszorg is pas effectief als er voldoende overleg is tussen ketenpartners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierin onderscheidt Arja Thuiszorg zich van andere thuiszorg organisaties. Waar nodig, overleggen wij met ketenpartners, zoals huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Daarnaast streeft Arja Thuiszorg ernaar om de rol van mantelzorgers en vrijwilligers te vergroten. Gezien de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg is het van groot belang om de familie en mantelzorgers te betrekken bij de zorgverlening. Dat doen wij door concrete afspraken te maken over de invulling van de aan te bieden zorg. Arja Thuiszorg vergroot de rol van de familie en mantelzorgers door het geven van voorlichting, bijscholing en advies over te verlenen zorg en monitoring van de verrichte taken door de familie en mantelzorgers. Arja Thuiszorg beschouwt de samenwerking met andere partners als een toegevoegde waarde. 

Familie en mantelzorgers zijn zeer waardevol om mee samen te werken. Arja Thuiszorg heeft deze samenwerking hoog op haar agenda staan. Vrijwilligers vormen, samen met andere betrokkenen in de wijk, een zeer krachtige bundel voor de levenskwaliteit van cliënten. Arja Thuiszorg werkt samen met de vrijwilligers die graag betrokken willen zijn, zodat u kunt profiteren van kwalitatief goede zorg. Bovendien volgt Arja Thuiszorg de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg op de voet. Een voorbeeld hiervan is de e-health toepassing om de kwaliteit en doelmatigheid van wijkverpleging te verbeteren.