Klachtenregeling

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

Een goed contact met de zorgaanbieder/zorgverlener is heel belangrijk
Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgaanbieder en/of zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgaanbieder en/of de zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zonodig te verbeteren. Hier kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Probeer samen met uw zorgaanbieder/zorgverlener het probleem op te lossen
Uw zorgaanbieder en/of zorgverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgaanbieder en/of zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

U hebt altijd de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen bij de klachten 

 Klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via onderstaande gegevens:

•             e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling

•             telefonisch: 06-48445538 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)

•             Uiterlijk binnen 48 uur na uw melding wordt u terug gebeld of gemaild, bij geen gehoor.

•             Meer informatie over Quasir te vinden via www.quasir.nl

Geschillencommissie.

Als het bespreken/behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtbrief dient ten minste te bevatten de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Het klachtengeld bedraagt €50.

U kunt de geschillencommissie ‘Stichting Zorggeschil’ bereiken via onderstaande gegevens:

Postbus 132

8430 AC Oosterwolde

085-273 32 19

Ambtelijk secretaris Geschilleninstantie Zorggeschil

06-12583075 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)

info@zorggeschil.nl

www.zorggeschil.nl

 Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit opvragen bij de klachtenfunctionaris. Ook is het te vinden op onze website: 

Klachtenregelement Arja Thuiszorg

Klachtenformulier